Tag Kathrine Switzer

1st woman to run Boston Marathon – Witness – BBC News

16 0

1st woman to run Boston Marathon – Witness – BBC News

16 0

In 1967, the American athlete Kathrine Switzer, became the first woman to run the Boston Marathon. At the time, athletics